Search
  • Tamar Schori

היער הדיגיטלי - מבנה התוכנה

היער הדיגיטלי היא תוכנה המספרת את סיפור הקמת היישוב דרך האנשים שהקימו אותו. בתוכנה שני מצבים עקריים:


מצב ראשי - פס זמן ויזואלי שמציג את תולדות הקיבוץ

מצב שבט – יער שמורכב מעצים. כל עץ הוא שבט מדור המייסדים ועד בני נינים


מבט על בית אב - צלילה לעץ ודפדוף בין עליולפרטים נוספים: תמר שחורי, 054-4560136


#bloggingtips #WixBlog

0 views